საშემფასებლო მომსახურება

განსხვავებული ტიპისა და საქმიანობის ორგანიზაციებს ბიზნესის განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე შეიძლება დასჭირდეთ საშემფასებლო მომსახურება, რომლის შედეგებიც მნიშვნელოვნად აისახება კომპანიის შემდგომ გადაწყვეტილებებზე. ამიტომაც აუცილებელია, რომ ამ პროცესს წარმართავდნენ კომპეტენტური და გამოცდილი პროფესიონალები.

ჩვენ გთავაზობთ თქვენს მოთხოვნილებებზე მორგებულ საშემფასებლო მომსახურების სრულ სპექტრს, რომელიც შესრულებულია მაღალკლავიფიციური სპეციალისტების მიერ და სრულიად შეესაბამება შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებს.

რა შემთხვევაშია საჭირო საშემფასებლო მომსახურება?

საშემფასებლო მომსახურება შეიძლება დასჭირდეთ როგორც იურიდიულ, ასევე ფიზიკურ პირებს.  ეს შეიძლება იყოს, როგორც მცირე და საშუალო, ასევედიდი ზომის ბიზნესი, რომლებიც ახორციელებენ შემდეგ პროცესებს:

 1. უძრავი ან მოძრავი ქონების გადაფასება
 2. ბიზნესის იპოთეკით დატვირთვა
 3. წილის ყიდვის ან გაყიდვა და სხვა.

 

საშემფასებლო მომსახურება მოიცავს შემდეგი კომპონენტების შეფასებას:

უძრავი ქონების შეფასება

 • მიწის ნაკვეთები
 • შენობა-ნაგებობები
 • კომერციული ფართები
 • საცხოვრებელი ბინა
 • კერძო სახლი
 • დაუმთავრებელი მშენებლობა
 • საინვესტიციო პროექტები

მოძრავი ქონების შეფასება

 • მანქანა – დანადგარები
 • სატრანსპორტო საშუალებები
 • მსუბუქი ავტომობილები
 • ტრაილერები
 • ტრაქტორები
 • დანადგარები
 • სხვა მოძრავი ქონება

არამატერიალური აქტივების შეფასება

 • პატენტი
 • საავტორო უფლება
 • ლიცენზია
 • სავაჭრო ნიშანი
 • გუდვილი
 • ზიანის შეფასება
 • იჯარის შეფასება
 • პროგრამული პროდუქტი
 • ბიზნესის შეფასება

სხვა დაკავშირებული სერვისები

 • ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასკვნა
 • ინვენტარიზაცია
 • კონსულტაცია
 • ინსპექტირებაკომენტარის დატოვება