ჩვენი მომსახურება

ფინოს მიზანია მისი მომსახურება მაქსიმალურად იყოს მორგებული კლიენტის მოთხოვნებზე, ასევე თანხვედრაში მოდიოდეს კანონმდებლობასთან და საერთაშორისო სტანდარტებთან. ჩვენს მომსახურებაში დანერგილი ტექნოლოგიები განაპირობებს დამკვეთის დროულ ინფორმირებას მისთვის საინტერესო საკითხებზე და აძლევს საშუალებას სწორად დაგეგმოს ბიზნესი.

ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა

დისტანციური ბუღალტერია

სრული ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა დისტანციურად

ფინანსური განყოფილება

სრული ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვა კლიენტის ობიექტზე უმცროსი ბუღალტრის გაგზავნით, სრული სამუშაო საათებით

ბუღალტრული ბაზის აღდგენა

ძველი პერიოდის სრული ბუღალტრული და საგადასახადო აღრიცხვის აღდგენა.

კონსალტინგი და აუდიტი

ფინანსური აუდიტი

დამკვეთის ფინანსური ანგარიშგებების (ბალანსი, მოგება-ზარალი, ქეშფლოუ, კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება, მმართველობითი ანგარიშგება) შემოწმება, მათი ფინანსური აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებთან (ფასს) შესაბამისობის დადგენის მიზნით

საგადასახადო მრჩეველი

მიმდინარე საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისი რეკომენდაციების გაწევა კომპანიის წარმომადგენლისთვის

საგადასახადო აუდიტი

წარსული პერიოდის საგადასახადო აღრიცხვის სრული შემოწმება, გადასახადების დაანგარიშება და შედარება წარდგენილ დეკლარაციებთან

მიმდინარე საგადასახადო აუდიტი

ყოველი თვის სრული მონიტორინგი და საგადასახადო აუდიტი

ბიზნეს პროცესების საგადასახადო აუდიტი

სამეურნეო ოპერაციების აღრიცხვის შესაბამისობა საგადასახადო კანონმდებლობასთან

საგადასახადო რეკომენდაცია

დამკვეთის მიერ წარმოდგენილ შეკითხვაზე საგადასახადო კანონმდებლობასთან შესაბამისი რეკომენდაციის მომზადება, კანონმდებლობის რეესტრი, რას დაეყრდნო აღნიშნული რეკომენდაცია

მენეჯერული აღრიცხვა

ფინანსური მენეჯერი

დამკვეთის ეკონომიკურ ოპერაციებზე მორგებული ფინანსური და მმართველობითი ანგარიშგებები (მაგ. ბალანსი, მოგება-ზარალი, ქეშფლოუ, კაპიტალში ცვლილებების ანგარიშგება, მმართველობითი ანგარიშგება).

მენეჯერული აღრიცხვა

დამკვეთის სამეურნეო ოპერაციებზე ინდივიდუალურად შემუშავებული ანგარიშგებები.

შეფასება

უძრავი / მოძრავი ქონებისა და ბიზნეს  შეფასება

ინვენტარიზაცია

ბუღალტრული ნაშთების ფაქტობრივი მდგომარეობის დადგენა

გაინტერესებთ უფრო მეტი ჩვენი მომსახურების შესახებ?