დაქირავებით მუშაობა სოფლის მეურნეობა

იჯარის ხელშეკრულება

ავტომობილის იჯარის ხელშეკრულება

ავტომობილის ნასყიდობის ხელშეკრულება

ნასყიდობის ხელშეკრულება უკან დაბრუნების უფლებით

ნივთის ნასყიდობის ხელშეკრულება

ნასყიდობის ხელშეკრულება

ტურისტული პაკეტები

შეკვეთის აქტი

შრომითი ხელშეკრულება

წარმომადგენლობითი ხელშეკრულება

ხელშეკრულების ცვლილება, გაგრძელება, შეწყვეტა